regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Smartney Grupa Oney S.A.

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Smartney wydany na podstawie art. 8 ust. 1 punkt 1) Ustawy, określa zasady świadczenia przez Smartney drogą elektroniczną Usług na podstawie Umowy o świadczenie Usług, zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Smartney. Korzystanie z Usług oznacza zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem i akceptację jego postanowień.

Smartney udostępnia nieodpłatnie Regulamin Użytkownikowi przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług oraz na jego żądanie w formie pliku pdf, to jest w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

I. Definicje

Kredytpożyczka udzielana Użytkownikowi przez Smartney na dowolny cel
Pliki cookiesinformacje tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, służącym do przeglądania stron internetowych, które pozwalają dostosowywać Usługi i treści w Serwisie internetowym do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika oraz do opracowywania statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Usług
Regulaminniniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Smartney
Serwis internetowystrona internetowa Smartney pod adresem www.www.smartney.pl, za pośrednictwem której Smartney świadczy Usługi
Smartneyspółka pod firmą Smartney Grupa Oney S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS Nr 0000204413, NIP 5272429317, kapitał zakładowy 4.383.360,00 zł
Strefa Klientaprofil Użytkownika w Serwisie internetowym zakładany przy zawieraniu Umowy o Kredyt. Zalogowanie w Strefie Klienta umożliwia Użytkownikowi ubieganie się o Kredyt za pośrednictwem Serwisu internetowego
Umowa o Kredytumowa pożyczki pomiędzy Użytkownikiem a Smartney zawarta na wniosek Użytkownika złożony w Serwisie internetowym, poprzedzona sprawdzeniem zdolności kredytowej Użytkownika i oceną ryzyka kredytowego
Umowa o świadczenie Usługumowa o świadczenie przez Smartney Usług drogą elektroniczną
Usługiudostępnione w Serwisie internetowym usługi wymienione w punkcie II.1. Regulaminu, świadczone nieodpłatnie przez Smartney drogą elektroniczną
Ustawaustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Użytkownikosoba fizyczna korzystająca z Serwisu internetowego
Wniosek o Kredytformularz zamieszczony w Serwisie internetowym będący zgłoszeniem Użytkownika wysłanym do Smartney, rozumianym jako chęć otrzymania oferty pożyczkowej oraz zawarcia Umowy o Kredyt

II. Rodzaje i zakres usług

 1. Na podstawie Regulaminu Smartney świadczy na rzecz Użytkownika następujące Usługi:
  • prowadzenia Strefy Klienta w celu umożliwienia Użytkownikowi złożenia za jej pośrednictwem Wniosku o Kredyt, zawarcia Umowy o Kredyt i monitorowania jego stanu
  • prowadzenia Strefy Klienta w celu umożliwienia Użytkownikowi złożenia za jej pośrednictwem Wniosku o Kredyt, zawarcia Umowy o Kredyt i monitorowania jego stanu
  • składania przez Użytkownika dyspozycji związanych z Umową o Kredyt lub samodzielnej zmiany niektórych danych
  • zapewnienia możliwości monitorowania stanu Kredytu oraz terminów jego spłaty
  • informowania Użytkownika o ofercie i działalności Smartney
 2. Smartney świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

III. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta:
  • po złożeniu przez Użytkownika Wniosku o Kredyt za pośrednictwem Serwisu internetowego, w tym akceptacji Regulaminu
  • po aktywacji Strefy Klienta poprzez logowanie w Serwisie internetowym w razie, gdy Umowa o Kredyt została zawarta poza Serwisem internetowym
 2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę o świadczenie Usług w każdym czasie z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług przez Smartney następuje poprzez zamieszczenie informacji o rozwiązaniu Umowy w Strefie Klienta. Rozwiązanie Umowy przez Klienta następuje poprzez wysyłkę oświadczenia o rozwiązaniu Umowy na adres kontakt@smartney.pl
 3. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług nie wpływa na ważność zawartych przez Użytkownika Umów o Kredyt. Korzystanie z profilu Klienta po rozwiązaniu Umowy o świadczenie Usług nie jest możliwe.
 4. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu w powyższym terminie na adres email: kontakt@smartney.pl Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług załączonego do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu internetowego:
  • podłączenie do sieci Internet i używanie przeglądarki Mozilla Firefox 58 (lub nowszej wersji), Google Chrome 60 (lub nowszej wersji), Opera 20 (lub nowszej wersji), Microsoft Edge 38 (lub nowszej wersji), a w wersji mobilnej Android 4.1 (i nowsze) lub iOS 9.0 (i nowsze)
  • korzystanie z JavaScript i Cookies
  • świadczenie Usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL (strony internetowe rozpoczynające się od https://, tj. szyfrowana wersja protokołu HTTP), dzięki któremu nie ma możliwości przejęcia czy zmiany danych przesyłanych w ramach szyfrowanego połączenia,
  • zaleca się, by komputer, z którego Użytkownik korzysta był wyposażony w legalne oprogramowanie, posiadał na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe i firewall. Używanie starych lub nielegalnych wersji oprogramowania może być niebezpieczne.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Usług wymaga zalogowania się do Strefy Klienta, to jest wprowadzenia indywidualnego loginu Użytkownika (adresu email lub numeru Klienta) i hasła. Czynności wykonane w Strefie Klienta po zalogowaniu się w tej Strefie uznaje się za wykonane przez Użytkownika.
 3. Smartney nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z zagubieniem lub udostępnieniem przez Użytkownika loginu i hasła do Strefy Klienta osobom trzecim.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym oraz treści, zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.

V. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Smartney jest administratorem danych osobowych Użytkowników i przetwarza te dane w celu realizacji umowy o świadczenie Usług przez czas jej trwania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 2. Zasady ochrony danych osobowych Użytkowników zawarte są w dokumencie Zasady ochrony danych osobowych Użytkowników zawarte są w dokumencie

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem przez Smartney Usług. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do Smartney na adres reklamacje@smartney.pl
 2. W reklamacji Użytkownik podaje: imię i nazwisko, numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości, aktualny numer telefonu, opis przedmiotu reklamacji, określenie oczekiwań dotyczących sposobu i formy rozpatrzenia reklamacji.
 3. Smartney informuje Użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 4. Jeśli Smartney, w szczególnie skomplikowanym przypadku, nie może rozpatrzyć reklamacji w tym terminie, informuje o przyczynie opóźnienia i przewidywanym terminie odpowiedzi oraz wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy. Termin ten nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania przez Smartney reklamacji.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Smartney uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu z powodu:
  a) zmiany, uchylenia bądź wprowadzenia nowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli w wyniku tej zmiany Smartney jest zobowiązany do zmiany Regulaminu;
  b) wydania orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej jeżeli Regulamin zawiera postanowienia analogiczne do poddanych ocenie sądu lub organu administracji publicznej, które ze względu na treść orzeczenia lub decyzji wymagają zmiany Regulaminu;
  c) przebudowy lub rozbudowy Serwisu internetowego lub jego funkcjonalności oraz zmiany wymagańtechnicznych, niezbędnych do korzystania z Serwisu internetowego, o których mowa w punkcie IV.1 Regulaminu, jeżeli okoliczności te wymagają zmiany Regulaminu.
 2. Zmiany w Regulaminie, o których mowa w ust. 1 powyżej zostaną wprowadzone w zakresie wynikającym i odpowiadającym powodom ich wprowadzenia.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, doręczenie Użytkownikowi zmienionego Regulaminu odbywać się będzie poprzez jego umieszczenie w Serwisie internetowym i wysłanie do klienta emaila z informacją o zmianie.
 4. Zmieniony Regulamin obowiązuje Użytkownika, o ile Użytkownik nie wypowie Umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Smartney informacji o zmianie Regulaminu.
 5. Smartney nie ponosi odpowiedzialności za błędy działania Serwisu internetowego ani za brak dostępu do Serwisu internetowego z przyczyn niezależnych od Smartney.
 6. Na czas niezbędny do usunięcia awarii, błędów lub z innych ważnych przyczyn Smartney może zablokować lub zawiesić dostęp do Serwisu internetowego.
 7. Smartney zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Serwisu internetowego bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika
 8. Treści zawarte w Serwisie internetowym, z zastrzeżeniem wyjątków na tych stronach wyraźnie wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty usług Smartney, z wyjątkiem oferty otrzymanej podczas składania Wniosku o Kredyt.
 9. Regulamin wchodzi w życie w dniu 17 czerwca 2019 r.