ochrona danych osobowych

Polityka prywatności. Dane osobowe w Smartney Grupa Oney S.A.

Dokument informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych przez Smartney

W związku z Twoim wnioskiem o udzielenie pożyczki i/lub zawartą z Tobą umową pożyczki Smartney Grupa Oney S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. W związku z tym, w wykonaniu obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), poniżej przedstawiamy zasady przetwarzania tych danych.

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Smartney Grupa Oney S.A. z siedzibą w Warszawie („Smartney”), ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa, KRS 0000204413, adres e-mail: kontakt@smartney.pl, tel.: (+48) 22 528 88 88.

Inspektor ochrony danych

W celu zapewnienia lepszej ochrony Twoich danych osobowych powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych („IOD”). We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z IOD pisząc na adres korespondencyjny (ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa; prosimy o zamieszczenie dopisku: „do wiadomości IOD”) lub za pośrednictwem poczty elektroniczne, pisząc na adres e-mail: iod@smartney.pl

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przekazane nam przez Ciebie w ramach rejestracji w serwisie internetowym Smartney oraz w ramach złożonego przez Ciebie wniosku o udzielenie pożyczki. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia Twojego wniosku o pożyczkę i zawarcia umowy.

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe pozyskane od podmiotów trzecich, w tym spółek z grupy kapitałowej do której należy Smartney, Biura Informacji Kredytowej S.A., biur informacji gospodarczej, podmiotów będących uczestnikami Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej administrowanej przez CRIF Sp. z o.o. oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, KRS, CEIDG, REGON. Obejmuje to dane dotyczące Ciebie, Twojej zdolności kredytowej, sytuacji finansowej, dawnych i obecnych zobowiązań, Twojego zatrudnienia oraz dochodu.

W przypadku, jeśli weryfikacja Twojego wniosku następuje w oparciu o usługę dostępu do informacji o rachunku, przetwarzamy dane osobowe przekazane nam na Twój wniosek przez podmiot świadczący Ci usługę dostępu do informacji o rachunku. Są to dane osobowe identyfikujące Ciebie, Twój rachunek bankowy (w szczególności dane określające imię, nazwisko i PESEL, numer i serię dowodu posiadacza rachunku, datę założenia rachunku, numer rachunku), a także dane osobowe zawarte w jego historii, w tym dane dotyczące poszczególnych transakcji, obejmujące w szczególności datę i czas, drugą stronę, tytuł oraz kwotę transakcji przeprowadzonej na rachunku.

W związku z Twoją aktywnością w serwisie internetowym Smartney, dostępnym pod adresem www.www.smartney.pl, przetwarzamy również dane osobowe obejmujące adres IP, Twój login, informacje o statusie wybranych portów wykorzystywanego przez Ciebie urządzenia, informacje, takie jak typ i wersja systemu operacyjnego lub przeglądarki, którymi się posługujesz, rodzaje i wersje wtyczek do przeglądarki, czas i miejsce wizyt w serwisie internetowym oraz informacje o odwiedzanych przez Ciebie stronach serwisu internetowego Smartney.

W przypadku, jeśli zawarłeś ze Smartney umowę pożyczki, przetwarzamy również dane dotyczące tej umowy – w szczególności parametrów pożyczki, dokonywanych spłat, czy też zaistniałych opóźnień w spłacie Twoich zobowiązań.

Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia Ci naszych usług. Obejmuje to w szczególności świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.smartney.pl zgodnie z postanowieniami Regulaminu, rozpatrzenie Twojego wniosku o udzielenie pożyczki, przygotowanie oferty, a także zawarcie i wykonanie zawartej z Tobą umowy pożyczki (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie dokonania oceny Twojej zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także w celu rozpatrywania ewentualnych zgłoszonych przez Ciebie reklamacji dotyczących usług Smartney oraz realizacji obowiązków księgowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Smartney (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), obejmujących:

 • ewentualne ustalenie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami wynikającymi z zawartej z Tobą umowy pożyczki;
 • przeprowadzanie badań satysfakcji klienta oraz poprawę jakości usług świadczonych przez Smartney;
 • wykrywanie i zapobieganie nadużyciom, w tym oszustwom i wyłudzeniom;
 • marketingu bezpośredni, w przypadku uzyskania Twojej zgody na otrzymywanie od Smartney informacji handlowych dotyczących produktów Smartney i partnerów Smartney lub kontakt telefoniczny w celach marketingu tych produktów;
 • w celach archiwalnych, w tym zapewnienia rozliczalności, na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów, w szczególności wykonania przez Smartney ciążących na Smartney obowiązków prawnych.

W przypadku, jeśli wyraziłeś na to odrębną zgodę, Twoje dane przetwarzać będziemy w zakresie określonym w ramach udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Obejmuje to, w zależności od zakresu udzielonej zgody:

 • profilowanie w celach marketingowych, obejmujących dobór proponowanych Ci produktów Smartney i produktów partnerów Smartney w oparciu o dane pozyskane od Ciebie w ramach złożonego przez Ciebie wniosku o udzielenie pożyczki, a także informacje pozyskane przez Smartney w ramach wykonania zawartej z Tobą umowy pożyczki, a także dane pozyskane od podmiotów trzecich, w tym od Biura Informacji Kredytowej S.A. (scoring BIK) oraz od Kontomatik Sp. z o.o. (dane dotyczące kategorii transakcji wykazanych na przekazanym Smartney wyciągu z rachunku bankowego);
 • udostępnienie Twoich danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz adres korespondencyjny partnerom Smartney dla celów marketingu bezpośredniego produktów dostępnych w ich ofercie;
 • w przypadku odmowy udzielenia pożyczki – udostępnienie Twoich danych zawartych we wniosku u udzielenie pożyczki wybranemu przez Smartney partnerowi w celu automatycznego uzupełnienia formularza wniosku o pożyczkę w serwisie tego partnera.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, które są uprawnione do żądania tego na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości lub Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także innym organom władzy publicznej w zakresie realizowanych przez nie uprawnień.

Na podstawie Twojego upoważnienia, Twoje dane osobowe przekazujemy również biurom informacji gospodarczej oraz do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie. Dane mogą być udostępniane bez Twojej zgody, na podstawie i w zakresie, w jakim pozwalają na to przepisy odpowiednio ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz ustawy Prawo bankowe.

Na podstawie Twojej zgody, Twoje dane, obejmujące numer PESEL oraz dane zawarte we wniosku o udzielenie pożyczki, przekazujemy również uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej administrowanej przez CRIF Sp. z o.o. Lista uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej dostępna jest tutaj.

Twoje dane możemy udostępniać również podmiotom, które świadczą na rzecz Smartney usługi niezbędne do udzielenia i obsługi pożyczki, w tym pośrednikom kredytowym i podmiotom, którym zlecamy dokonywanie analiz w zakresie oceny zdolności kredytowej, ryzyka kredytowego, analiz prowadzonych w celu zapobiegania i wykrywania nadużyć, usługi windykacyjne, marketingowe lub pocztowe, w tym również innym podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy Smartney.

Jeśli wyraziłeś na to zgodę, Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu oceny zdolności kredytowej oraz analizy ryzyka kredytowego. Taki sposób wydawania decyzji zwiększa to efektywność procesu, a także stanowi zabezpieczenie procesu przed błędem ludzkim i przed ryzykiem braku spłaty pożyczki.

Przysługuje Ci prawo odwołania od decyzji do Smartney podjętej w sposób zautomatyzowany i uzyskania interwencji ludzkiej ze strony pracownika Smartney, do wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Czas przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane przechowujemy przez czas niezbędny do wykonania umowy pożyczki, wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, zgodnie z ustawowymi wymaganiami w zakresie okresu przechowywania danych.

W zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są dla celu prowadzenia Twojego konta w serwisie www.smartney.pl, dane te przetwarzamy przez okres świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Twoje dane osobowe dotyczące Twojej tożsamości, a także treści zawartej umowy pożyczki i jej wykonania i dane przetwarzane dla celów oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego będą przechowywane przez czas równy okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy pożyczki.

Dane przetwarzane dla celów przesyłania Ci informacji handlowych dotyczących produktów Smartney oraz partnerów Smartney przetwarzamy do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda, Twoje dane osobowe w zakresie objętym zgodą przetwarzamy do momentu jej wycofania lub wygaśnięcia (w przypadku, jeśli zgoda ograniczona została terminem).

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Smartney przysługują Ci różnorodne uprawnienia.

 • Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych. Oznacza to, że możesz zwrócić się do Smartney z pytaniem, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, jakie kategorie Twoich dane przetwarzamy i dla jakich celów. W ramach prawa dostępu do danych możesz również zapytać m.in. o to, komu udostępniamy Twoje dane, jak długo planujemy je przechowywać, a także o przetwarzanie Twoich danych osobowych, które wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.
 • Przysługuje Ci prawo żądania sprostowania Twoich danych. Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli jednak okaże się, że jest inaczej, przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.
 • Przysługuje Ci prawo ograniczenia przetwarzania lub usunięcia Twoich danych. Oznacza to, że w przypadkach określonych przez przepisy prawa możesz żądać, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania lub by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte.
 • W każdym momencie przysługuje Ci prawo wycofania każdej udzielonej zgody w każdym przypadku, gdy Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o udzieloną zgodę. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy przed cofnięciem zgody.
 • Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego dokonujemy dla celów realizacji prawnie uzasadnionych interesów Smartney (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • Przysługuje Ci prawo przenoszenia danych. Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe, które dostarczyłeś Smartney i które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody w celu podejmowania działań przed zawarciem umowy pożyczki lub w celu niezbędnym do wykonania umowy pożyczki, zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony. Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.

Każde z powyższych uprawnień możesz zrealizować informując wysyłając żądanie na adres korespondencyjny Smartney (ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa) lub pisząc na adres e-mail iod@smartney.pl.

Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych. Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu ochrony danych osobowych.

Klauzula informacyjna Biura Informacji Kredytowej S.A.

Wyrażenie przez Panią/Pana zgody, w związku z art. 59b ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oznacza, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Z Modzelewskiego 77a, Warszawa (dalej jako „BIK”):

1)    w celu udostępnienia przez BIK do Smartney Sp. z o.o. (dalej „Firma”), w odpowiedzi na złożone zapytanie, informacji dotyczących Pani/Pana, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, i/lub
2)    w celu przetwarzania przez BIK danych dotyczących Pani/Pana zobowiązania wynikającego z zawartej umowy [dane dot. umowy]

Wyrażenie ww. zgody oznacza, że BIK – obok Firmy – stanie się administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BIK:

Administrator danychAdministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (BIK)
Dane kontaktoweZ BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzaniaPani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach: oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania, – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa (Prawo bankowe oraz ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim); statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczącej konkretnej osoby fizycznej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający na przygotowywaniu dla potrzeb banków, instytucji pożyczkowych i innych instytucji upoważnionych (odbiorców danych) produktów oraz usług wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie rachunkiem i portfelem kredytowym (pożyczkowym) klientów. w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.
Kategorie przetwarzanych danychBIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL/NIP, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo; dane adresowe i teleadresowe; dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące wniosków kredytowych.
Źródło pochodzenia danychBIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Firmy.
Okres przez który dane będą przetwarzanePani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK: dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przy czy w żadnym przypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego przekazania; dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu określonym w powyższym punkcie; dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.
Odbiorcy danychPani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym bankom, SKOK-om, innym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4a Prawa bankowego oraz art. 105 ust. 4d Prawa bankowego, a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych, oraz innym podmiotom współpracującym z BIK, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.
Prawa osoby, której dane dotycząPrzysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.