dane kontrahentów

Klauzula informacyjna dla kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów, przedstawicieli, pracowników lub współpracowników kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów Smartney

Jeżeli jesteś kontrahentem, przedstawicielem, pracownikiem lub współpracownikiem kontrahenta Administratorem Twoich danych osobowych jest Smartney Grupa Oney S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa („Smartney”), tel. 22 528 88 88, e-mail kontakt@smartney.pl.

Inspektor Ochrony Danych Smartney

Smartney wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”), z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Smartney danych osobowych. Z IOD można skontaktować się pisząc na adres korespondencyjny Smartney (podany powyżej) lub na adres e-mail: iod@smartney.pl.

Źródło pozyskania Twoich danych przez Smartney

Twoje dane pozyskaliśmy od Ciebie, Twojego pracodawcy lub podmiotu, który reprezentujesz, albo też z publicznie dostępnych źródeł, takich, jak strona firmowa, Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej.

Cele i podstawy przetwarzania danych

W przypadku, jeśli jesteś obecnym lub potencjalnym kontrahentem Smartney, Twoje dane przetwarzamy w następujących celach: (a) zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Tobą a Smartney (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); (b) obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia roszczeń mogących wynikać z umowy zawartej pomiędzy Smartney a jej kontrahentem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Smartney (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); (c) wykonania obowiązku prawnego ciążącego Smartney danych, jeżeli taki obowiązek nakłada na nas przepis prawa. Podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W przypadku natomiast, jeśli reprezentujesz naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta, Twoje dane przetwarzamy w celach: (a) nawiązania kontaktu dotyczącego umowy z Twoim pracodawcą lub podmiotem, który reprezentujesz. Podstawę przetwarzania danych stanowi prawnie uzasadniony interes Smartney, jakim jest bieżące utrzymanie kontaktu z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami za pośrednictwem ich pracowników i współpracowników (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); (b) obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia roszczeń mogących wynikać z umowy zawartej pomiędzy Smartney a jej kontrahentem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Smartney (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); (c) wykonania obowiązku prawnego ciążącego Smartney danych, jeżeli taki obowiązek nakłada na nas przepis prawa. Podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane mogą być udostępniane kontrahentom Smartney w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Smartney oraz Twojego pracodawcę lub podmiot, który reprezentujesz. Twoje dane mogą być udostępniane także na rzecz podmiotów świadczących na rzecz Smartney usługi, w tym w zakresie obsługi roszczeń, IT, usług pocztowych, usług operacyjnych, zarządzania dokumentacją, świadczenia usług księgowych. Odbiorcami Twoich danych mogą być również organy władzy publicznej, w granicach przysługujących im uprawnień.

Okres przechowywania danych

Smartney będzie przechowywać Twoje dane w postaci umożliwiającej Twoją identyfikację przez okres niezbędny dla zawarcia lub wykonania umowy z Twoim pracodawcą podmiotem lub podmiotem, który reprezentujesz, oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących wynikać w związku z tą umową, lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych przez Smartney

W związku z przetwarzaniem przez Smartney Twoich danych, przysługują Ci różnorodne prawa, w tym: (a) prawo dostępu do treści Twoich danych; (b) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych; (c) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Smartney informacji o przetwarzanych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy. Dane te możesz przekazać innemu administratorowi; (d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Smartney. W celu skorzystania z powyższych praw, skontaktuj się ze Smartney lub IOD w oparciu o wskazane wyżej dane kontaktowe. W przypadku, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych przez Smartney następuje z naruszeniem przepisów praw, przysługuje Ci ponadto prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.