Odrolnienie działki. Ile to kosztuje?

10 lutego 2022, opublikowane przez Smartney

Nabycie działki rolnej przez osobę, która nie jest rolnikiem, nie uprawnia posiadacza ziemi  do wybudowania na niej domu. Aby było to możliwe, należy najpierw przekształcić status działki z rolnej na budowlaną, czyli przeprowadzić procedurę znaną jako odrolnienie gruntu. Koszt przedsięwzięcia leży po stronie właściciela. Jaki jest koszt odrolnienia działki? Ile trwa odrolnienie działki? Odpowiadamy!
Odrolnienie działki – ile to kosztuje?

Odrolnienie gruntu – na czym polega?

Działki rolne cieszą się olbrzymią popularnością wśród inwestorów, którzy planują zakup pod budowę domu. Kluczowymi zaletami tego rodzaju gruntów są ich cena – o wiele niższa w porównaniu z cenami działek budowlanych oraz zwykle atrakcyjne położenie.

W przypadku osób, które nie są rolnikami, nabycie gruntu pod budowę domu jest nieco bardziej złożone. Niezbędne jest odrolnienie gruntu. Generujące określony koszt odrolnienie działki, czyli przekształcenie jej statusu, umożliwia budowę nieruchomości na działce dotychczas przeznaczonej do prowadzenia produkcji rolnej. Dopiero po uzyskaniu decyzji o odrolnieniu można ubiegać się o pozwolenie na budowę.

Jak odrolnić działkę? Procedura odrolnienia gruntu

Odrolnienie działki przeprowadza się w dwóch etapach. Pierwszym z nich jest zmiana przeznaczenia gruntu, a drugim wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.

Nabywca gruntu musi sprawdzić oznaczenie wybranej działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w urzędzie miasta lub gminy, któremu podlega obszar z gruntem do przekształcenia. W wydziale planowania przestrzennego właściciel ziemi powinien pobrać wypis i wyrys z MPZP. 

Jeżeli grunt objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przepisy pozwalają na wyłączenie go z produkcji rolnej, nabywca musi bezpłatnie złożyć odpowiedni wniosek do urzędu miasta. Powinien zawrzeć w nim dane działki wraz z oznaczeniem jej klasy i numeru oraz pisemnym uzasadnieniem przekształcenia. W przypadku niektórych działek, w tym położonych blisko terenów objętych ochroną ekologiczną, odrolnienie gruntu nie będzie w ogóle możliwe.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla działki – co wtedy? W tej sytuacji konieczne będzie wystąpienie o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jest ona wydawana po stwierdzeniu zgodności lokalizacji danej inwestycji z polityką przestrzenną gminy. W przypadku działek, które nie są przeznaczone na cele inne niż rolnicze, konieczna będzie zmiana MPZP.

Drugi etap procesu odrolnienia gruntu polega na jego wyłączeniu z produkcji rolnej. Wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej należy złożyć w wydziale geodezji lub wydziale gospodarki nieruchomościami starostwa powiatowego. Wydania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej wymagają grunty z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczone do klas I, II, III, IIIa i IIIb oraz użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzone z gleb pochodzenia organicznego.

Ile kosztuje odrolnienie działki? Koszt a klasa gleby

Koszt odrolnienia działki to kolejna kwestia, którą powinien zainteresować się inwestor. Wysokość opłat jest regulowana przez zapisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. To, ile kosztuje odrolnienie działki, zależy od klasy bonitacyjnej i pochodzenia ziemi – cena waha się od 87 tys. zł za hektar gleby VI klasy do 437 tys. zł. za hektar I klasy.

Im zatem wyższa klasa gleby, tym wyższy koszt odrolnienia działki. Ze wsparciem inwestorom planującym przekształcenie działki przychodzi pożyczka Smartney – pozyskane w ramach z niej środki pozwolą na pokrycie wydatków związanych z przekształceniem.

Odrolnienie działki – koszt na przykładzie

Przykładowo, koszt odrolnienia działki o powierzchni 0,5 hektara i klasie gleby IIIb (według opłaty – 262 305 zł/ha) i po odjęciu wartości rynkowej gruntu z dnia wyłączenia (załóżmy, że jest to 100 tys. zł) wyniesie w przybliżeniu 31 tysięcy złotych (262 305 zł/ha x 0,5 ha – 100 000 zł).

Nabywca działki, po jej odrolnieniu zobowiązany jest ponosić przez kolejne 10 lat opłaty związane z użytkowaniem gruntu na cele nierolnicze. Wysokość opłaty wynosi 10% należności za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Pojedyncza opłata roczna sięgnie ok. 3100 zł, co da dodatkowe 31 tysięcy złotych w skali dekady. Łączny, wygenerowany przez odrolnienie działki koszt przekroczy zatem 60 tysięcy złotych.

Ile trwa odrolnienie działki?

Zmiana przeznaczenia gruntu – z rolnego na budowlany – w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego może zająć kilka miesięcy, a nawet lat. Tak długi czas oczekiwania wynika z wysokich kosztów aktualizacji MPZP, które spoczywają na urzędzie miasta lub gminy. Z tego powodu zmiany przeprowadza się dość rzadko. Decyzje o warunkach zabudowy i o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej wydawane są z kolei w terminie dwóch miesięcy.

Odrolnienie gruntu, choć wiąże się z formalnościami i wydatkami, jest opłacalne dla sporej grupy inwestorów planujących zakup ziemi pod budowę domu. W sfinansowaniu przedsięwzięcia pomocna jest szybka i wygodna pożyczka online. Sprawdź szczegóły oferty Smartney!