Obligacje skarbowe jako forma inwestycji

11 maja 2022, opublikowane przez Smartney

Inwestycja w obligacje to jeden z pewniejszych sposobów na ulokowanie wolnych środków. Inwestor, kupując obligacje skarbowe, którym poświęcony jest nasz poradnik, niejako udziela pożyczki ich emitentowi – Skarbowi Państwa. Czym są obligacje skarbowe? Jak i gdzie kupić obligacje skarbowe? Jak sprzedać obligacje skarbowe? Odpowiedzi na te i inne pytania w poniższym artykule!

Czym są obligacje skarbowe?

Istnieją różne rodzaje obligacji. Pierwszą grupę stanowią obligacje skarbowe, których emitentem jest Skarb Państwa. Oprócz nich wyróżnić możemy również obligacje komunalne, zwane również municypalnymi (emitowane przez samorządy lokalne), korporacyjne (emitowane przez przedsiębiorstwa) oraz spółdzielcze (emitowane przez banki spółdzielcze). Na potrzeby tego artykułu skupimy się na najpopularniejszych obligacjach Skarbu Państwa, które są wykorzystywane na potrzeby finansowania deficytu budżetowego.

Jak działają obligacje skarbowe?

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe, które są sprzedawane przez Ministra Finansów reprezentującego Skarb Państwa. MF, sprzedając obligacje pożycza tak naprawdę od ich nabywcy określoną sumę pieniędzy, zobowiązując się do jej zwrócenia wraz z należnymi odsetkami. Proces wykupu obligacji następuje w określonym z góry czasie. Detaliczne obligacje skarbowe (oszczędnościowe) oferowane są przez Ministra Finansów osobom fizycznym.

W odróżnieniu od akcji, które mają charakter udziałowy, obligacje skarbowe stanowią instrument dłużny. Skarb Państwa, który występuje w roli dłużnika, jest przy tym gwarantem wykupu obligacji od nabywców i wypłacenia im należnych odsetek. Zysk z obligacji skarbowych, podobnie jak inne zyski kapitałowe, w tym odsetki z lokat, objęty jest – 19-procentowym podatkiem od wypracowanego zysku – tzw. podatkiem Belki.

Rodzaje obligacji skarbowych dostępnych w ofercie Skarbu Państwa

W ofercie Skarbu Państwa można znaleźć kilka rodzajów obligacji. Są to (dane na maj 2022 r.):

 • OTS – Oszczędnościowe Trzymiesięczne Stałoprocentowe, których oprocentowanie nie ulega zmianie i wynosi 1,5%. Wypłata należnych odsetek następuje w dniu wykupu obligacji;
 • DOS – Dwuletnie Oszczędnościowe Stałoprocentowe o stałym oprocentowaniu 3,00%. Odsetki są wypłacane przy wykupie obligacji;
 • TOZ – Trzyletnie Oszczędnościowe Zmiennoprocentowe, w przypadku których oprocentowanie przez pierwsze sześć miesięcy wynosi 3,10%, a w kolejnych jest wyznaczane na podstawie wskaźnika WIBOR6M. Odsetki wypłacane są co pół roku;
 • COI – Czteroletnie Oszczędnościowe Indeksowane, w których w pierwszym roku oprocentowanie wynosi 3,30%, a w kolejnych okresach odsetkowych jest wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 0,75%. Odsetki są wypłacane co rok;
 • EDO – Emerytalne Dziesięcioletnie Oszczędnościowe, w których przez pierwszy rok oprocentowanie wynosi 3,70%., a w kolejnych okresach odsetkowych jest zmienne i zostaje wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji oraz marży 1,00%. Należne odsetki są wypłacane przy wykupie obligacji;
 • ROS – Rodzinne Oszczędnościowe Sześcioletnie, dla których w pierwszym roku oprocentowanie wynosi 3,50%, a w kolejnych okresach odsetkowych jest wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,25%,
 • ROD – Rodzinne Oszczędnościowe Dwunastoletnie, w przypadku których oprocentowanie w pierwszym roku wynosi 4,00%, a w kolejnych okresach odsetkowych jest wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,50%.

Zakup obligacji skarbowych. Dlaczego opłaca się w nie inwestować?

 • Bezpieczeństwoobligacje skarbowe cechują się stabilnością, a ich spłatę gwarantuje swoim majątkiem Skarb Państwa. W praktyce ryzyko utraty zainwestowanych środków finansowych istnieje wyłącznie przy bankructwie państwa.
 • Prostotaobligacje skarbowe nie wymagają specjalistycznej wiedzy. Są przy tym łatwo dostępne i pozwalają inwestować nawet niewielkie kwoty. Cena obligacji jest jednakowa niezależnie od wysokości przeznaczonych środków.
 • Zróżnicowanieinwestorzy mogą wybierać spośród wielu rodzajów obligacji skarbowych i lokować w nie środki o dowolnej wysokości.

Jak sprzedać obligacje skarbowe przed terminem?

Inwestor może zwrócić dowolną liczbę posiadanych obligacji 2-, 3-, 4 i 10-letnich. Jest to tzw. przedterminowy wykup. Wartość narosłych odsetek jest przy wykupie pomniejszana o opłatę podaną w liście emisyjnym danej obligacji.

Kanały sprzedaży – jak i gdzie kupić obligacje skarbowe?

Obligacje skarbowe są emitowane co miesiąc. Ich cena zakupu jest stała i wynosi 100 zł.

Obligacje skarbowe można nabyć na kilka sposobów:

 • w oddziałach PKO Banku Polskiego w całym kraju,
 • w Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BP,
 • przez stronę: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl,
 • za pośrednictwem konta Inteligo przez stronę: www.inteligo.pl,
 • telefonicznie pod numerami: 801 310 210 lub (+48) 81 535 66 55.

Obligacje skarbowe to opłacalne rozwiązanie dla osób poszukujących form krótko-, średnio-, jak i długoterminowego inwestowania o niskim stopniu ryzyka.